Emotional Octopus Drawing Tutorial - How to draw Emotional Octopus step by step

Emotional Octopus Drawing

You can choose your favorite images to see detail drawing instructions:

Instructions on how to draw simple and cute emotional Octopus

Hello!

Today, drawing123.com will show you how to draw simple and cute emotional Octopus!

How to draw Emotional Octopus

Let’s start!

Step 1:

First, you’ll draw an emotional octopus caption with a happy face first. You draw a curved back to make the head of the octopus.

Step 2:

You draw curved lines like a U to create tentacles for the emotional octopus.

Step 3:

You draw smiling eyes and mouth for the emotional octopus

Step 4:

Next, you draw a second emotional octopus with an angry face. You draw a curved line to make the head for the octopus.

Step 5:

You draw the tentacle for the emotional octopus.

Step 6:

Finally, draw the eyes and mouth of the second angry octopus.

Step 7:

So you have completed the emotional octopus painting!

Hy vọng qua bài viết hướng dẫn cách vẽ Bạch tuộc cảm xúc đơn giản và dễ thương sẽ giúp bạn có được một bức tranh đẹp nhé!